2010-04-22
Uutdrag från senaste protokollet i Onslunda Byalag angående kommande aktiviteter och information


§24. Synpunkter från förra sammanträdets möte med representanter från Tomelilla kommun.

”Torget”: Styrelsen är enig om att stolpar med kedja är lämpligare än häck om det skall vara någonting i tomtgränsen.
Pileträden: Något besked angående klippning av träden har inte meddelats än.
Bindus väg: Enligt svar från Jörgen Prahl är vägen inte markerad som väg på kommunens karta och underhålles därför inte heller.

§28. Program för 2010 och 2011.

Gökotta kl. 06.00 tillsammans med Hushållningssällskapet Kristi Himmelfärdsdag vilket är torsdagen den 13 maj. Plats: Nere på åsen i närheten av lerduvebanan. Medtag kaffe och smörgås.

Vårfesten 2011 planeras till lördagen den 12 mars. Orkestern måste bokas i god tid och förslaget är denna gång Erik Arnolds 2-mannaband från Hässleholm. Solveig O bokar.
En byavandring i ”kalvahagen” planeras till sommaren.
Förslaget från årsmötet om en vandring i bokskogen vid MRF-torpet planeras till slutet av sommaren eller början av hösten då mossor och lavar bättre kan studeras.
Ett förslag framfördes om att göra en enkät bland medlemmarna som då har möjligheter att komma med förslag till aktiviteter m.m. Enkäten kan lämpligen biogas byabladet. Solveig Olsson framförde förslag om ordna en logdans i någon lämplig lokal.