Foto
från information
om drycker
i OIF:s klubbvilla
den
7 mars
2007.