Tomelilla Kommun
Team samhällsbyggnad
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla.

Angående ert brev av den 26.8.2010.
Torget i Onslunda.

Vi fick samma förfrågan i augusti 2009 vilken besvarades
i brev av den 21.8.2009, där det bl.a. står, att torget i Onslunda för all framtid är förstört om denna häck planteras.
Vi föreslog i stället att man satte stolpar med en ankarkätting och att denna skall stå i gränsen och inte som i ert förslag, där ju fastighetsägaren får ännu större område att disponera, men detta gäller inte längre eftersom fastighe- ten börjar förfalla och är en skamfläck för hela byn. Om ni skulle plantera en häck enligt förslaget bör ni känna till att torget är uppbyggt av stora stenblock och det vill till omfattande markarbeten för att en häck skall kunna växa där.
Hur blir det med snöröjningen om ert förslag genomförs och hur blir det med parkeringen på torget? Vad händer om utryckningsfordon behöver komma hit, är räddningstjänsten informerad och vad är i så fall deras åsikt?
Det är väl rimligt att vi som bor i Onslunda får bestämma hur torget skall se ut i stället för att några tjänstemän på kommunen skall bestämma detta.
Vårt krav är att stenbumlingarna skall bort, torget skall asfalteras och parkeringsplatser skall markeras.
Som framgår av ovanstående är vi helt emot ert förslag.

Onslunda den 1.9.2010.
Onslunda Byalag.

Bertil Malmborg
...Gert Jönsson ...Per Sahlin
Ordf. .............................V. ordf. ...................Sekreterare.

På uppdrag av styrelsen.

Till Kommunstyrelsen
Tomelilla Kommun.
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

Svikna löften och total handlingsförlamning avseende ärenden enligt nedan i Onslunda by.

Breddning av Lärarvägen samt gatubelysning. Ärendet har drivits dels mot vägverket och dels mot Tomelilla kommun under 15 år utan att någonting hänt trots flera löften som aldrig hållits. Vägen är nu i så dåligt skick att den är trafikfarlig.

Stenarna på torget som skämmer ut hela byn.
Om ni inte vågar eller kan ta bort dom måste ni se till att de ligger på ägarens egen mark och inte som nu där alla sticker in en bra bit på kommunens mark. Vidare bör det markeras parkeringsplatser på torget så det blir lite ordning och inte som i dag med bilar på kors och tvärs.

Blomstrands väg.
Vi kan inte förstå att ni som markägare inte kan eller vågar ta bort grus- och vedhögarna som lagts där av en granne. Stängslet finns kvar och hästarna finns kvar liksom släpvagnen som stått uppställd där under många år. Finns bygglov angående detta? Gäller inte samma regler för den som för cirkusvagnarna vid Ängslyckevägen? Hur blir det med parkeringsplatsen på tomten närmast skolan som skulle vara klar till nyår 2009?

Vildvuxna häckar och vanskötta fastigheter i byns centrum.
Är det inte kommunens skyldighet att se till att trafikfarliga häckar klipps ner för siktens skull liksom att ägarna till de affärsfastigheter i byns centrum som förfaller och där ogräset frodas får föreläggande om att sköta dessa i fortsättningen.

Den omoderna informationstavlan som står på torget bör tas bort och en ny bör sättas upp vid nya busshållplatsen. Andra byar har ju fått nya så varför inte vi?

Kommunens odling av björnlokor vid f.d. stationsområdet är väl inte tillåten?
Om ingenting görs nu ser vi oss nödsakade att kontakta massmedia, vilket bär oss emot, men händer ingenting måste vi göra det.

Onslunda den 19.8 2010.

Onslunda Byalag.

Bertil Malmborg.

På uppdrag av styrelsen.