Till VägVerket
samt kopia till Tomelilla Kommun
Refererande till tidigare tel. återkommer vi nu efter förda förhandlingar på vårt årsmöte med följande begäran och förslag till förbättringar av trafik-situationen i Onslunda by enligt följande:
Lärarvägen:
Alternativ 1. breddning med 2 meter från Spjutstorpsvägen till Solvägen samt ny slitbana,
Alternativ 2: Ny slitbana på befintlig väg, ( är knappast framkomlig vid vissa tillfällen) men detta löser inte problemet.
Lantmannavägen:
Alternativ 1. Trafikmätning för att få underlag till förbättringar.
Iordningställande av trottoarer i hela byn så det går att ta sig fram med rullstol och rollator, samt utbyggnad på 3 ställen för att genom avsmalnande väg få ner hastigheten. Ett förslag som kom fram och kanske är värt att prova var att begränsa hastigheten i hela byn till 40 km./ tim. i stället för nuvarande 30 resp. 50.
Alternativ 2: Fartbulor på vissa ställen men detta var inte spec. populärt eftersom bilarna tar skada av dessa.
Solvägen:
Samma som Lantmannavägen, trottoarerna undantagna.

Jag har haft kontakt med Tomelilla Kommuns handikappsamordnare Gun-Inger Ericsson angående trottoarerna och hon meddelade att kommunen kommer att besiktiga alla byarna för bättre framkomlighet. Besiktningen av Onslunda by kommer att ske den 25.3. och du kan väl ta kontakt med henne efter denna besiktning.
Hoppas att ni ser positivt på vår ansökan för bättre trivsel i vår by.
 
Onslunda den 29.2.2008.
Med vänlig hälsning
Onslunda Byalag. 
Bertil Malmborg
Ordf. (Tel. 0417-30023 eller 0706-968460)